Verksamhetens innehåll

 

Skolan är viktig och vi kommer tillsammans med ungdomarnas god man att se till att ungdomarna får lämpliga insatser i skolan. Personalen uppmuntrar och stödjer den unge i skolarbete och med läxhjälp. Det är viktigt att skapa en lugn och trygg studiemiljö med mycket uppmuntran.

 

Vi erbjuder en trygg, omsorgsfull och hemlik miljö med engagerad personal som är goda förebilder och som stödjer, följer och uppmärksammar ungdomarnas utveckling. Personalen är trygga personer som kan ta emot och härbärgera ungdomens berättelser, oro och farhågor. I det dagliga arbetet skapar personalen goda vardagsrutiner såsom skolarbete, fritid, läxläsning, vardagssysslor, gemenskap och relationer med de vuxna och placerade. Vårt mål är att ungdomen ska integreras i det svenska samhället och att ge ungdomarna en trygg och förutsäg vardag i en i övrigt otrygg livssituation.

 

Det är viktigt att se ungdomarnas kompetenta sidor. De kvaliteter de har måste de få utveckla. Erfarenheter de gjort under livet och under flyktprocessen ska tas tillvara på lämpligt sätt utifrån den enskildes behov. Kunskaper och förmågor ska stärkas och det är viktigt att se hela människan.

 

De ungdomar som är i de senare tonåren ska förberedas för ett självständigt liv utanför boendet. Personalen kommer att hjälpa ungdomarna att förbereda sig för detta genom att tränas i vardagsekonomi, få kunskap om hur samhället fungerar, jobbsökande och allt annat som hör till att flytta till eget boende.

 

Aletta Nygård utgår från ett individuellt förhållningssätt och ungdomens egna förutsättningar. Kontaktpersonen gör tillsammans med ungdomen upp en planering som är lämplig. Det är viktigt att tillsammans tala om syftet med placeringen och hur det ska förverkligas.

 

Personalen arbetar med att ungdomarna ska känna sig delaktiga och engagerade i aktiviteter och sin egen utveckling. På husrådet som hålls en gång i veckan kan synpunkter tas upp och planeringar och aktiviteter göras tillsammans.

 

Aletta Nygård lägger stor vikt vid samverkan med alla inblandade parter så att ungdomarna får de stöd och den utveckling de har rätt till. Det ska vara lätt att mötas, planera, påverka och ha kontakt för alla samarbetspartners. Vi arbetar för att ha ett nära och gott samarbete med socialtjänsten, god man, ungdomens nätverk, skola, sjukvård, migrationsverk, föreningsliv och närsamhället.

 

Det här är våra viktiga delmål som vi arbetar med utifrån den placerades behov:

 

- skapa rutiner i vardagen,

- skapa goda relationer inom och utanför verksamheten,

- sköta skola eller praktik,

- påverka känslo- och beteendemässig utveckling i positiv riktning,

- ge stöd i att utveckla förmågan att klara sig själv,

- ge stöd i att utveckla sin sociala förmåga,

- ge stöd i att utveckla den fysiska och psykiska hälsan,

- erbjuda en trygg, omsorgsfull och hemlik miljö under vistelsen på Aletta Nygård.

 

 

Här nedanför följer Inspektionen för Vård och Omsorgs beslut.

 

Beslut

 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bifaller med stöd av 7 kap. 1§ första stycket 1och 7 kap. 2§ SoL Aletta AB:s ansökan om tillstånd att bedriva Aletta Nygård i form av hem för vård eller boende.

 

Ansökan

 

Ansökan avser 13 platser för ensamkommande pojkar 15 år till och med 17 år som söker asyl eller har fått permanent uppehållstillstånd. De ungdomar som har permanent uppehållstillstånd har möjlighet att bo kvar i verksamheten till den dag de fyller 19.

 

 

Kontakt Nygård

 

 

0727-133711

 

 

nygard@aletta.se